fbpx

Leczenie Cudzoziemców w Polsce

Każda osoba, niezależnie od swojej sytuacji, powinna mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki oraz zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Do grup osób uprzywilejowanych w korzystaniu w pełni z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją są dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne oraz osoby w podeszłym wieku.

Jeśli, jesteś ubezpieczony w państwach członkowskich Unii Europejskich/ EFTA a Twój pobyt ma charakter czasowy, możesz otrzymać niezbędną opiekę medyczną a świadczenia uzyskasz na takich samych zasadach, co osoby ubezpieczone w Polsce. Niemniej, jednak gdy jesteś obywatelem Państwa nie należącego do UE. Należy niezwłocznie wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.  Koszty poniesione za leczenie pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia w przypadku wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) po przekroczeniu granicy bądź w ubezpieczalni w mieście do którego się kierujesz, gwarantujące świadczenie zdrowotne, leki refundowane oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze.

UWAGA!! W przypadku gdy nie wyrobisz EKUZ, lekarz ma prawo wystawić ci rachunek za leczenie.

To, do jakich świadczeń opieki zdrowotnej masz prawo, zależy tylko i wyłącznie od Twojego charakteru pobytu w Polsce. Dlatego, też należy zapoznać się z stroną internetową Narodowego Funduszu Zdrowia a dowiesz się m.in. jakie świadczenia możesz otrzymać, w zależności od charakteru pobytu.

Natomiast, jeśli jesteś ubezpieczony na terenie Rzeczypospolitej Polski, ­masz pełny dostęp do opieki medycznej.

Jeśli jesteś obywatelem państwa, z którym Polska podpisała umowę lub dwustronne porozumienie możesz skorzystać z niezbędnej opieki jeśli przebywasz w Polsce legalnie.

W przypadku, gdy nie masz ubezpieczenia w Polsce jak i w innym Państwie członkowskim możesz skorzystać z opieki medycznej odpłatnie. Natomiast jeśli, posiadasz odpowiednią polisę koszty opieki medycznej poniesie twoje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kto może skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej mają:

  • Osoby ubezpieczone, które same opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
  • Bliscy osób ubezpieczonych w tym dzieci, małżonkowie oraz rodzice.
  • Dzieci, które są bezpłatnie leczone na koszt budżetu państwa, gdy mają polskie obywatelstwo.
  • Kobiety w okresie ciąży, porodu i w połogu, które nie są zgłoszone do ubezpieczenia, gdy mają polskie obywatelstwo oraz stale mieszkają w Polsce.
  • Cudzoziemcy przebywający w strzeżonym ośrodku lub oczekujący w areszcie na deportację.
  • Osoby objęte uprawnieniami szczególnymi z uwagi na stan zdrowia, zasługi dla kraju.

Kiedy i za jakie świadczenia zapłacisz?

W Polsce leczenie jest bezpłatne dla osób, które są ubezpieczone. Niemniej, jednak należy zaznaczyć, iż nie jest finansowane wszystko. Dlatego też warto zapoznać się z świadczeniami, które nie znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia.

Jaki jest obowiązek lekarza?

Każdy Lekarz ma obowiązek zajmować się Tobą zgodnie z należytą starannością i rzetelnością oraz poszanowaniem Twojej godności i intymności. Udzielenia pomocy lekarskiej w każdej sytuacji, w której zagrażałoby to Twojemu zdrowiu bądź życiu oraz zachowania tajemnicy informacji dotyczących Twojego zdrowia. Każdy pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej. Dokumentacja może być udostępniona: do wglądu, w tym także do baz danych w placówce, w postaci wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku jak i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.