fbpx

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce

Zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce udzielane jest cudzoziemcom, którzy planują przedłużyć swój pobyt w naszym kraju z jakiegoś uzasadnionego powodu, jak np. praca, nauka, czy okoliczności rodzinne.

Najczęściej składane są wnioski w związku z wykonywaną pracą.

Co do zasady wniosek taki należy złożyć nie później niż ostatniego dnia legalnego pobytu, a termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni (zgodnie z ustawą o cudzoziemcach: Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).

Niestety w praktyce na wydanie karty czeka się nawet do 2 lat. Obecnie najkrótszy średni czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku notujemy na Podkarpaciu – 108 dni. Natomiast w aż pięciu regionach trzeba czekać na decyzję niemal rok albo dłużej: zachodniopomorskie – 442 dni, pomorskie – 439 dni, wielkopolskie – 370 dni, śląskie – 348 dni, lubuskie – 337 dni).

Na szczęście w tym czasie obcokrajowcy mogą liczyć na legalny pobyt oraz są uprawnieni do wykonywania pracy. Należy jednak spełniać poniższe warunki (zgodnie z art. 108 ustawy o cudzoziemcach oraz art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy):
– pracować w dniu złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,
– złożyć wniosek w terminie (tj. najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu),
– mieć potwierdzenie, odciskiem stempla w paszporcie, że wniosek został złożony bez braków formalnych. Ważne: nawet, jeśli wydana zostanie decyzja odmowna, pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny do dnia wydania tej decyzji.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę udziela się po spełnieniu (łącznie) następujących warunków:
– cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
– podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
– otrzymywane wynagrodzenie za pracę nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę w tym samym wymiarze czasu i na porównywalnym stanowisku,
– wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca).

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiera:
– okres ważności zezwolenia,
– podmiot powierzający wykonywanie pracy,
– najniższe wynagrodzenie, które cudzoziemiec może otrzymywać na danym stanowisku,
– wymiar czasu pracy,
– rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie (na wniosek cudzoziemca) zmienione, jeśli nastąpi zmiana warunków określonych w zezwoleniu.

Organem wydającym zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na podstawie ustawy o cudzoziemcach jest wojewoda.

Po szczegółowe informacje na temat, jak uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę odsyłamy na stronę: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00210.