fbpx

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Liczba osób uciekających do Polski przed wojną na Ukrainie wciąż rośnie. Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji obywateli Ukrainy, polski rząd wprowadził zmiany w prawie, które znacznie ułatwią życie uchodźców u nas w kraju. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Celem ustawy jest pomoc poszkodowanym, którzy byli zmuszeni opuścić swój kraj w wyniku wojny. Wprowadzone regulacje prawne dotyczą między innymi legalizacji pobytu, możliwości uzyskania numeru PESEL, a co za tym idzie, prawa do świadczeń finansowych oraz medycznych, możliwości edukacji oraz prawa do podjęcia pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami, pobyt na terenie Polski Ukraińców przybyłych od dnia 24.02.2022 r. jest legalny przez okres 18 miesięcy. Numer PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli na skutek wojny jest nadawany na podstawie wniosku, składanego w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta, zgodnie z obecnym zamieszkaniem. We wniosku powinny się znajdować podstawowe dane, a dokładnie: 1) imię (imiona); 2) nazwisko; 3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński; 4) obywatelstwo; 5) imię matki osoby małoletniej; 6) nazwisko matki osoby małoletniej; 7) imię ojca osoby małoletniej; 8) nazwisko ojca osoby małoletniej; 9) numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane; 10) datę urodzenia; 11) miejsce urodzenia; 12) kraj urodzenia; 13) płeć; 14) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 15) datę złożenia wniosku; 16) adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane; 17) adnotację urzędnika o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji z rejestrem obywateli Ukrainy prowadzonym przez Straż Graniczną; 18) informacje dotyczące sprawowania faktycznej opiekę nad dzieckiem , w tym między innymi wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem – jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku – innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem; 19) oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; 20) oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; 21) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 22) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu; 23) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu. Do wniosku trzeba również dołączyć fotografię oraz pobrane zostaną odciski palców. Fotografia powinna być kolorowa oraz mieć wymiary 35x45mm. Osoba na zdjęciu nie może mieć nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami, twarz nie może być przesłonięta włosami, aby oczy i brwi pozostały widoczne oraz powinna się patrzeć na wprost. Urząd Gminy może nieodpłatnie wykonać taką fotografię. Odciski palców pobierane przy składaniu wniosku są od wszystkich obywateli Ukrainy, poza takimi wyjątkami: -dzieci przed ukończeniem 12 roku życia; -osoby od których fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków palców. Każdorazowo wniosek, będzie musiał być zweryfikowany innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Może to być paszport, Karta Polaka czy prawo jazdy (w tym unieważnione). W przypadku dzieci wystarczy akt urodzenia. Warto również dodać, iż składając wniosek o PESEL, obywatel Ukrainy automatycznie wyraża zgodę na profil zaufany. W przyszłości może to się okazać bardzo pomocne przy sprawach urzędowych, bądź medycznych. Poniżej znajduje się link do interaktywnego wniosku o nadanie numeru PESEL. https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html Formularze wniosku zostały udostępnione przez Ministra Cyfryzacji.