fbpx

Sprawdź, czy przysługuje Ci świadczenie postojowe finansowane z Funduszu Pracy

Świadczenie przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
Niestety Przepisy specustawy nie definiują pojęcia przestoju. Jednakże mówimy tutaj o sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie zaoferować zlecenia (pracy) zleceniobiorcy/wykonawcy, który jednocześnie jest gotowy do wywiązania się z umowy. Innymi słowy dotyczy to sytuacji, w której przeszkoda do wykonania umowy łączącej nas z zleceniobiorcą/wykonawcą stoi po naszej stronie (zamawiającego) i jest niezależna od samego zleceniobiorcy/wykonawcy – nie ma w tym jego winy. Powyższa definicja jest wykorzystana z kodeksu pracy, mimo wszystko ma ona zastosowanie w spec ustawie.

Postojowe wypłacane jest przez ZUS jednorazowo, zaś w drodze rozporządzenia Rady Ministrów może być przyznane ponownie.

Sposób wyliczenia:
• Jednorazowe świadczenie postojowe w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020, czyli 80% x 2600 zł = 2080 zł;
• Jednak w przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych nie przekroczyła 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli 50% x 2600 zł = 1300 zł), świadczenie postojowe równa się sumie tych przychodów;
• Osobie prowadzącej działalność korzystającej z karty podatkowej i zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy o VAT świadczenie postojowe to 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł;
W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno świadczenie.

Kwota wypłaconego zasiłku postojowego jest kwotą netto, a więc nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

Jakie kryteria należy spełnić?
Osobie prowadzącej działalność świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i:
• jej nie zawiesiła oraz jeżeli przychód z działalności w rozumieniu przepisów PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS);
• zawiesiła ją po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z działalności w rozumieniu przepisów PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS);

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli:
• umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020r.;
• przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od kwoty 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS), obowiązującego na dzień złożenia wniosku

 

Jak złożyć wniosek?

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek składany do ZUS, który w przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego wraz załączenie, kopii umowy cywilnoprawnej

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUSu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wnioski do pobrania:
Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Źródło