fbpx

Ratowanie rynku pracy przez Rząd a brak wsparcia na rzecz pracy Cudzoziemcom?

Przyjeżdżając do Polski Cudzoziemcy, posiadają zazwyczaj jeden główny cel, cel zarobkowy. Zazwyczaj wiąże się to z pracą powyżej normy, aby móc zapewnić pewnego typu egzystencję. Jednakże podstawy prawne, dla obcokrajowców, są dość rygorystyczne w kwestii ilości godzin pracy. Oczywiście najlepsze oferty pracy to te, które oferują najwyższą stawkę i dużą ilość godzin. Jak można zauważyć z danych ZUS w 2019 roku w Polsce pracowało 1,5 mln osób spoza UE. Co powoduje, coraz częstsze oraz liczniejsze kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. W tym miejscu należy wspomnieć, iż Pracodawca, który przekroczy limit czasu pracy z pozwolenia czy oświadczenia o powierzeniu pracy, grożą wysokie kary pieniężne.

                Jaki jest wymiar czasu pracy ?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa zasady, na których pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia. Jest to uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców. Zasady te opisuje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z art. 87 ust. 3 jedną z niezbędnych przesłanek legalności powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia jest to, aby praca ta była wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. Mimo braku wskazania określonego artykuły, w kwestii ilości godzin, należy pamiętać iż maksymalną liczbą godzin do przepracowania w miesiącu jest 168 godzin, aby zachować równowagę pomiędzy pracą a odpoczynkiem, który również jest bardzo ważny.

Pracodawcy, zatrudniający na podstawie oświadczenia, często kalkulują, co w sytuacji, gdy Cudzoziemiec, pracujący na umowie zlecenia, ma wpisaną konkretną ilość godzin a zamierzają delegować danego pracownika na większą ilość godzin. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – z przepisów wynika, iż powierzenie pracy cudzoziemcowi należy uznać za nielegalne przy jakimkolwiek przekroczeniu albo zaniżeniu określonego w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu wymiaru etatu bądź liczby godzin pracy.

                Wysokie kary pieniężne dla Pracodawców

Warto, zaznaczyć, iż dosyć często Pracodawcy nie liczą się z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy który określa zasady, na których pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia. Co wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi. Warto zatem zapoznać się z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. „Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.” Karę za pracę nielegalną ponosi nie tylko Pracodawca zatrudniający, ale również Pracownik/ Zleceniobiorca.