fbpx

Polska otworzyła granicę dla obywateli Ukrainy

 Od 9 września 2021r.  Polska otworzyła granicę dla obywateli Ukrainy.  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało zmiany w rozporządzeniu określającym kategorie osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski.  

Ze względu na wybuch epidemii COVID-19 ruch graniczny mający wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa został ograniczony. Granicę Polski mogli przekraczać tylko określone w:  

§3 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych kategorie podróżnych: 

 1. obywatele RP; 
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką; 
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; 
 4. granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego; 
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP 
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, którzy jednocześnie realizują/wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kontroli granicznej przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie przez nich pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy. 
 7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób; 
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875) podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy 
 9. uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki 
 10. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci; 

Pełna lista osób, która może przekroczyć granice dostępna jest na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej. 

Od 9 września 2021r. obywatele Ukrainy mogą przekroczyć granice Polski niezależnie od deklarowanego celu pobytu na podstawie wizy lub ruchu bezwizowego, decyzja w tej sprawie została opublikowana 8 września 2021r. w dzienniku ustaw. Jednakże, należy pamiętać o przestrzeganiu szczególnych przepisów związanych z pandemią, osoby przybywając do Polski z Państwa nienależącego do strefy Shengen podlegają obowiązkowej dziesięcio dniowej  kwarantannie, niezależnie od negatywnego wyniku testu przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku wykonywania kwarantanny zwolnione są osoby, które przyjęły pełny cykl szczepień przeciw COVID-19 oraz studenci.  

 

 • Polskie sądownictwo.pl