fbpx

Legalne zatrudnienie Cudzoziemca na terenie Polski

Współczynnik zatrudnienia obcokrajowców w Polsce z roku na rok gwałtownie rośnie, znajdując swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych instytucji publicznych.

Niekorzystne zjawiska demograficzne, takie jak: niski przyrost naturalny czy też duża liczba Polaków, zwłaszcza młodych, w wieku produkcyjnym, przebywających za granicą, powodują, że pracodawcy, mając coraz większe problemy z obsadzeniem stanowisk i coraz chętniej poszukują Pracowników zagranicznych w szczególności z Ukrainy i Białorusi.

Warto jednak wiedzieć, jakie muszą zostać spełnione warunki w celu podjęcia legalnej pracy.

Warunki podjęcia legalnej pracy przez Cudzoziemca, posiadanie:

  • zezwolenie na pracę w Polsce,
  • zezwolenie na pracę sezonową,
  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń,
  • posiadać tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy np. wiza czy tez zezwolenie na pobyt czasowy.

Do należytego, obowiązku Pracodawca powierzający wykonywanie pracy Cudzoziemcowi, musi sprawdzić czy Cudzoziemca posiada ważne dokumenty do wykonywania pracy oraz przechowywać kopie dokumentów przez cały okres wykonywania pracy.

Wiza a podjęcie pracy w Polsce

Cudzoziemiec może wnioskować o wizę w celu wykonywania pracy, umożliwiającą mu legalną pracę.

Dlatego, też wyróżniamy dwa typy wiz umożliwiające podjęcie pracy cudzoziemcom w Polsce:

  • wiza krajowa – inaczej, wiza długoterminowa. Wydawana na okres dłuższy niż 90 dni, uprawniająca do kilku wjazdów w okresie ważności wizy. Wiza krajowa uprawnia do pobytu w Polsce przez cały czas jej ważności, nie dłużej niż rok.
  • wiza Schengen– wydawana na okres 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczona od daty wjazdu w okresie ważności wizy.

Zezwolenia pobytowe dla cudzoziemców 

Cudzoziemca zamierzając podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, o ile okoliczności te zostaną należycie uzasadniane na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie na udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Zezwolenia mają charakter stały lub czasowy:

zezwolenie na pobyt czasowy upoważniające do podjęcia pracy:

  • ze względu na okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące lecz maksymalnie 3 lata;
  • ze względu na pracę sezonową (maksymalnie 9 miesięcy).

zezwolenie na pobyt stały upoważniający do podjęcia pracy:

  • wydawane cudzoziemcowi, który spełnia określone warunki w art. 195 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach i umożliwia mu pobyt oraz podjęcie pracy w Polsce na czas nieokreślony,

jak i również, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, umożliwiające podjęcie pracy, wydawane jest cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, posiadając źródło stabilnego  dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny, posiadając ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia lub podróżne ubezpieczenie medyczne.