fbpx

Epidemia Covid-19 a Legalizacja Pobytu

Koronawirus nie opuszcza wcale Polski, a na świecie atakuje już trzecia fala. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące szczególne rozwiązania dla Cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwiają legalne pozostanie na terenie Polski osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu bądź nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  

Jak wygląda przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich?

Przedłużenie legalnego pobytu Cudzoziemca Państw trzecich przebywających w Polsce zostaje przedłużone na podstawie:

 1. wiz krajowych,
 2. zezwoleń na pobyt czasowych,
 3. krótkoterminowych tytułów pobytowych

Należy, podkreślić, iż dotyczy to sytuacji w której ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu epidemii. Przypada na okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego.

Kiedy okres legalnego pobytu będzie ulegał przedłużeniu?

Okres legalnego pobytu będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Kogo nie dotyczy?

Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie. Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

Czy jest możliwość wykonywania pracy na podstawie przedłużenia legalnego pobytu?

Cudzoziemiec będzie miał możliwość wykonywania pracy. Ponieważ, przedłużone zostały zezwolenia na pracę i na pracę sezonową jak i również dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii, który obowiązywał jako ostatni przedłużeniu ulegają:

 1. legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu epidemii,
 2. ważność już wydanych zezwoleń na pracę,
 3. ważność zezwoleń na pracę sezonową,
 4. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 5. terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu
 6. okres ważności kart pobytu
 7. okres ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca,

Również, zostają przesunięte terminy: 

 1. opuszczenia terytorium Polski przez cudzoziemców,
 2. powrotów określone w drodze decyzji,

A co z ważnością kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości Cudzoziemca?

Przepisy przewidują przedłużenie okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, jeżeli ich upłynięcie ważności wypadało w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ważność tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków?

Wydłużenie terminów na składanie wniosków o przedłużenie wiz, udzielenie zezwoleń pobytowych oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, gdy termin ten wypadł w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Do dotychczasowego momentu, wnioski można było złożyć w urzędzie wojewódzkim do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
Rozwiązanie dotyczy Cudzoziemców, którzy ubiegają się o:

 1. udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,
 2. przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),

A co z przedłużeniem terminów na opuszczenia terytorium Polski?

Ustawa ma na celu przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski ,które wynikające są z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach), jeśli wypadałyby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.