fbpx

Zwolnienie z Informacji Starosty

Czym tak naprawdę jest Informacja starosty ?

Informacja starosty jest dokumentem potwierdzającym, że pracy, którą polski pracodawca chce powierzyć cudzoziemcowi nie może wykonywać bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Należy dodać, iż Polscy bezrobotni mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami, dlatego urzędnicy w urzędzie pracy weryfikują, czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś, komu można dać pracę.                                                  Nazywana często testem rynku pracy, ponieważ aby ją uzyskać konieczne jest wykonanie sprawdzenia., Dokument wydawany przez powiatowy Urząd Pracy. Potwierdza możliwość zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę.

Informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

Informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy to pierwszy krok do zatrudnienia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę w Polsce. Test rynku pracy na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. Sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Natomiast Informacja Starosty wydawana jest na wniosek podmiotu (Pracodawcy ) powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy oraz nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych .

Zezwolenie na pracę a zwolnienie z Informacji starosty

Jednym z warunków uzyskania zezwolenia na pracę jest dołączenie do wniosku o wydanie takiego zezwolenia informacji starosty. Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli: podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku  wymagane dokumenty,  których mówi rozporządzenie. Są jednak sytuacje i zawody, w przypadku których informacja starosty nie jest wymagana, takie jak praca, która ma być wykonywana przez Cudzoziemca, znajdującej się w wykazie wskazanych w rozporządzeniu wojewody. Zazwyczaj są to zawody, na które jest zapotrzebowanie a brak jest takich specjalistów np. kierowca, dekarz pielęgniarka. Należy zwrócić również uwagę, iż zwolnione są osoby z dostarczenia Informacji starosty, które minimum 3 miesiące przepracowały u danego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.

Kontrola pracodawcy zatrudniającego Cudzoziemców.

Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemców zarówno sezonowo, jak i na dłuższy okres, musi przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy. Do takich obowiązków należy np. zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom. Należy też pamiętać o obowiązkach wynikających z innych przepisów np. o przechowywaniu kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca przez cały okres jego pracy.