fbpx

Świadczenie dla rodzin goszczących uchodźców z Ukrainy

Wokół tego tematu krążyło ostatnio sporo niedomówień. Ostatnia konferencja pełnomocnika ds. uchodźców wojennych z Ukrainy rozwiała jednak wszelkie wątpliwości.

W dalszym ciągu można ubiegać się o “świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy”.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za 120 dni (licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski, tj. od chwili przekroczenia granicy). To właśnie ten okres (a nie możliwość ubiegania się o świadczenie w ogóle) nie ulegnie wydłużeniu.
Zatem, jeśli uchodźca przybędzie do Polski w lipcu, okres ten będzie liczony od lipca. Okres wsparcia kończy się jedynie w przypadku uchodźców, którzy przybyli do Polski pod koniec lutego (tj. na początku wojny).

W wyjątkowych sytuacjach gminy będą mogły wydłużyć okres wypłaty świadczenia. Będzie to jednak możliwe wyłącznie dla wspierających:
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– seniorów (kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po 65. roku życia),
– kobiety w ciąży,
– osoby wychowujące dzieci do 12 miesiąca życia,
– osoby samotnie sprawujące opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci,
– małoletnich, którzy przybyli do Polski bez opiekuna.

Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia, wystarczy złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej gminy.

Do złożenia wniosku niezbędne będą:
– imię i nazwisko lub nazwa składającego wniosek,
– PESEL lub NIP składającego wniosek,
– numer rachunku bankowego do wypłaty świadczenia,
– adres e-mail i numer telefonu składającego wniosek,
– imię, nazwisko oraz PESEL osoby przyjętej do zakwaterowania,
– wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby przyjętych osób,
– wskazanie adresu miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie.

Aktualny wzór wniosku.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:
– za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
– w okresie, którego dotyczy wniosek pobrane zostało dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
– warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,
– we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

W przypadku pozytywnej decyzji, świadczenie wypłacane jest co miesiąc z dołu (w wysokości 40 zł na osobę dziennie).

W przypadku osoby niepełnosprawnej lub starszej takie świadczenie przysługuje zarówno za tę osobę, jak i za osobę sprawującą nad nią opiekę, oraz za dzieci tych osób. Jeśli pomoc udzielana jest kobiecie w ciąży lub osobie z niemowlęciem, świadczenie przysługuje również za ich dzieci. W przypadku opiekuna trojga i więcej dzieci – świadczenie otrzymuje się za wszystkich. Jeśli wsparcie udzielane jest małoletniemu, pieniądze przysługują także za opiekuna tymczasowego i jego dzieci.

Warunki przyznania świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów.